Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 3)

□ Kiểm tra rơ và ồn bất thường bi bánh trước/ Check play and abnormal ...