Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 6)

□ Kiểm tra rơ và ồn bất thường bi bánh sau/ Check play and abnormal noise of rear wheel bearing
□ Kiểm tra lỏng ê cu, bu lông bánh xe/ Check looseness of wheel nut and bolt
□ Kiểm tra biến dạng, nứt vỡ, hư hỏng bánh xe/ Check wheel deformation, cracking and damage

9 THIẾT BỊ AN TOÀN, KHUNG XE, V.V…/ SAFETY DEVICES, CHASSIS, ETC

Kiểm tra lỏng, biến dạng, hư hỏng và nứt vỡ bu lông khung mái che ca bin / Check overhead guard for looseness, deformation, damage and cracking of mounting bolt
□ Kiểm tra hoạt động của ghế, lỏng và hư hỏng bu lông, hư hỏng dây an toàn/ Check seat operation, looseness and damage of mounting bolt, and seat belt damage
□ Kiểm tra đèn tín hiệu về độ sáng, nháy, bẩn và hư hỏng/ Check turn signal lamp for lighting and flashing operations, contamination and damage
□ Kiểm tra hoạt động của còi báo, âm lượng còi báo/ Check alarms operation, sound volume and tone
□ Kiểm tra tình trạng thiết bị chiếu sáng (đèn pha, đèn đỗ, đèn phanh, đèn lùi)/ Check lighting device operating condition (Head lamp, clearance lamp, brake lamp and backup lamp)
□ Kiểm tra tình trạng hoạt động, lắp đặt, gãy vỡ và nước vào thiết bị chiếu sáng/ Check lighting instrument operating condition, installation condition, breakage and water entry
□ Kiểm tra bẩn, hư hỏng, phản chiếu và tình trạng lắp đặt gương/ Check rear view mirror contamination, damage, reflection and installation condition
□ Kiểm tra hoạt động của còi lùi/ Check backup buzzer performance
□ Kiểm tra chức năng khóa di chuyển, khóa nâng hạ và an toàn số trung gian/ Check travel interlock, lift interlock and neutral safety
□ Kiểm tra còi cảnh báo phanh đỗ/ Check parking brake reminder buzzer
□ Bôi trơn/ Lubrication

10 KIỂM TRA TỔNG THỂ/ COMPREHENSIVE TEST
□ Kiểm tra hoạt vận hành của các thiết bị/ Check operation of various devices
□ Kiểm tra rung, ồn, mùi và nóng bất thường/ Check for abnormal vibration, noise, odor and heating

Xem Tiếp …

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 1)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 2)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 3)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 4)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 5)

Hướng dẫn bảo dưỡng xe nâng dầu 2.5 Tấn – 5 Tấn (Phần 6)